Menu
Fotogalerie
Fotogalerie
Mapa
Mapa
GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Kontakt

 

Základní škola Blatnice
Blatnice 110
330 25 Blatnice
IČO: 60611855
Telefon +420 377 881 577
Email zs.blatnice@tiscali.cz
Internet www.zsblatnice.cz
Školní jídelna
Telefon +420 377 321 781
Odhlášení obědů
Telefon +420 725 583 093
Email jidelna@zsblatnice.cz
Horní škola
Telefon +420 736 625 026
   

 

 

Školní jídelna

 

 

 

 

Školní jídelna

Jídelníček

Vnitřní řád školní jídelny

Alergeny ve školní jídelně

 

 

 

Jídelníček školní jídelny

 

Pro odhlašování obědů volejte: +420 725 583 093

 

Stravování ve školní jídelně: Vyplnit dotazník!

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

Číslo jednací 1/2017, vydáno dne 23. 1. 2017, účinnost od 1. 2. 2017

Nahrazuje provozní řád školní jídelny č.j.1/2013 ze dne 10.6.2013  

Vnitřní  řád vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a z vyhlášky č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, v platném znění.

I. Úvodní ustanovení
1. Školní jídelna je součástí Základní školy v Blatnici
2. Školní jídelna poskytuje obědy žákům základní školy, jejím zaměstnancům a obědy cizím strávníkům
3. Stravování bývalých zaměstnanců – důchodců ( podle vyhlášky č.84/2005 Sb. § 3 odst.6)
4.Strávník je povinen seznámit se s vnitřním  řádem školní jídelny a dodržovat ho.

II. Přihlášení a odhlášení stravování, placení obědů
1. Přihlášky ke stravování přijímá vedoucí školní jídelny o  pracovních dnech. Vedoucí ŠJ podá zájemcům informace o ceně obědů a o způsobu placení.
2.Žák má nárok na dotovaný oběd, pokud byl ten den přítomen na vyučování.
3. Zaplacený oběd lze odhlásit  den předem nebo výjimečně nejdéle do 8.00 hodin téhož dne.  Odhlásit lze osobně či telefonicky na tel 377 321 781 nebo na e-mail jidelna@zsblatnice.cz.
4. Pokud žák onemocní, může si zákonný zástupce žáka 1. den nemoci  oběd vyzvednout do vlastních nádob v době od 11.00 do 11.30 hodin ve školní jídelně (vchod ze dvora). V době nepřítomnosti musí být obědy odhlášeny. Pokud tak není učiněno, je zákonný zástupce povinen uhradit za takto neodhlášený oběd režijní náklad 30.—Kč/oběd.
5. Obědy se platí předem, a to nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Pokud  oběd není  v den odběru zaplacen,  nemůže být strávníkovi vydán.
6. Uhrazené a neprojedené obědy jsou strávníkovi odečítány ze stravného. Např. při sepsání složenky na březen se odečítá uhrazené a neprojedené stravné z ledna.

III. Práva a povinnosti strávníka
1. Po přihlášení ke stravování ve školní jídelně obdrží žák Průkaz strávníka, kde je mu potvrzeno vedoucí školní jídelny, že má příslušný měsíc uhrazený. Obědy jsou vydávány pro žáky a zaměstnance od 11.30 do 14.00 hodin ve školní jídelně.
2. Cizím strávníkům  je oběd vydáván od 11.00 do 11.30 hodin, pouze do vlastních přinesených nádob, u dveří vchodu ze dvora.

IV.Organizace
1. Všichni žáci  chodí do školní jídelny přezutí
2. Při čekání na jídlo zachovávají žáci klid a dodržují pravidla slušného chování.
3. Pro jídlo si žáci  chodí po třídách na pokyn dohlížejícího pedagoga a dodržují jeho pokyny.
4. Žáci jsou během oběda povinni dodržovat pravidla společenského chování, chovat se a vystupovat slušně.
5. Z  hygienických důvodů a pro zajištění pořádku a bezpečnosti musí strávníci v jídelně  používat tác.
6. Jídlo a nápoje konzumují strávníci ve školní jídelně u stolu vsedě.
7. Použité nádobí a příbory strávníci ukládají na určené místo. Je zakázáno úmyslně poškozovat vybavení školní jídelny, nádobí, příbory a tácy. Za úmyslné  poškození může vedoucí školní jídelny požadovat náhradu.
8. Utírání stolů po dobu vydávání oběda zajišťuje pracovnice školní jídelny. Také úklid stolů po vydání obědů provádí pracovnice školní jídelny. V případě, že žák rozbije nádobí, zajišťuje úklid střepů a podlahy uklízečka nebo pracovnice školní jídelny.
V. Dohled ve školní jídelně
1. Pedagogický dohled v jídelně organizuje příchod žáků do školní jídelny.
2. Dohlíží na slušné a společenské chování a stolování žáků. Dbá na bezpečnost strávníků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní taková opatření, aby nedošlo k úrazu.
3. Vychovatelky školní družiny konají dohled u svého oddělení. Střídají se ve školní jídelně podle rozpisu.
4. Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, poskytne zraněnému první pomoc. Zapíše úraz do knihy úrazů.

VI. Stravování zaměstnanců
1. Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou č.84/2005 Sb. v platném znění.
2. Organizace poskytuje strávníkům-zaměstnancům jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu během pracovního dne, pokud odpracovaná doba činí alespoň 3 hodiny.
3. V době nemoci  a nepřítomnosti na pracovišti je strávník povinen si oběd odhlásit a to nejpozději do 8,00 hodin téhož dne. Pokud tak neučiní, bude mu naúčtována plná cena jídla potraviny + režie 30,-- + vratka příspěvku FKSP ve výši, která je v  souladu se zásadami poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců z FKSP.
4. Výše ceny oběda pro zaměstnance je stanovena s ohledem na normativ potravin  stravovací skupiny a v souladu se zásadami pro čerpání prostředků FKSP na oběd zaměstnance.

VII. Dietní stravování
Od 1. 2. 2015 dle novely vyhlášky 107/2005 o školním stravování ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb. je umožněna jídelnám realizace dietního stravování. Naše školní jídelna  nemá podmínky pro přípravu dietního jídla.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Dojde-li k závažnému porušení  Provozního řádu školní jídelny ZŠ, lze strávníka z dalšího stravování vyloučit. Za závažné porušení  Provozního řádu je považováno nezaplacení oběda, ale i porušování zásad slušného chování a vystupování.
2. Jídelníček školní jídelny je zveřejňován  na nástěnce v jídelně, kde je vystaven i seznam alergenů spolu s minimální normou množství pro oběd skupin strávníků. Tyto informace jsou vystaveny na webových stránkách školy (www.zsblatnice.cz). Změna jídelníčku je vyhrazena.
3. Strávníci a zákonní zástupci žáků  stravujících se ve školní jídelně,  mají právo dávat podněty a připomínky týkající se stravování ve školní jídelně prostřednictvím schránky důvěry ve škole, na třídních schůzkách nebo u vedoucí školní jídelny.

 
Anna Cízlová                                               Mgr. Blanka Hájková
vedoucí školní jídelny                                         ředitelka školy

 

Základní škola Blatnice

Od 1.září 2018 bude zněna v ceně obědů

Skupina   7-10 let             24,- Kč
                11-14 let            26,- Kč
                 15 a více            28,- Kč

Zaměstnanci                     28,- Kč

Cizí strávníci:    potraviny          31,- Kč
                              režie                  30,- Kč

Zpracovala:  Cízlová Anna                                         vedoucí školní jídelny
Schválila:      Hájková Blanka                                      ředitelka školy

 

 

 

 

Alergeny ve školní jídelně


Vážení rodiče,


13. 12. 2014 je legislativně stanoveno datum, kdy je povinností všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. nemocnic, restaurací, školních jídelen, pekáren, prodejen atd. označovat alergeny ve všech potravinových výrobcích.


Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.


Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.


Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku označeno číslem označující alergen.


Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek bude v blízkosti jídelního lístku.


Seznam alergenů s číselnými kódy uváděnými na jídelníčku si můžete prohlédnout zde.

 

Alergeny